Onderwijs en begeleiding

De gymnasiale opleiding is de meest brede vorm van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) in Nederland. Naast de vakken die ook op een atheneum worden gegeven volgt een gymnasiumleerling Grieks en Latijn. Zonder deze talen zou het gymnasium geen klassieke opleiding kunnen bieden. Door de bestudering van de Griekse en Latijnse taal en cultuur scherpen de leerlingen hun gevoel voor taal en stijl en ontwikkelen zij hun analytisch vermogen. Daarnaast komen zij ook in aanraking met de Grieks-Romeinse cultuur, die van grote betekenis is geweest (en nog steeds is!) voor de westerse beschaving. Immers, de klassieke vragen op filosofisch, ethisch en politiek terrein zijn nog steeds actueel. Het bestuderen van deze vragen stimuleert de leerlingen intellectueel en wellicht ook moreel om te zoeken naar passende antwoorden. Maar omdat leerlingen - zelfs op onze school - nogal eens geneigd zijn op te merken dat Grieks en Latijn niet verplicht zijn voor toelating tot de universiteit, zet het Gymnasium Camphusianum de leerlingen ertoe aan om juist de deelname aan de klassieke vorming te zien als een diepte-investering: de opgedane kennis verrijkt in niet onaanzienlijke mate het latere leven. Scheikunde studeren, bijvoorbeeld, is inderdaad uitstekend mogelijk zonder een klassieke vorming, maar een gymnasiale vooropleiding levert aan het einde van de universitaire studie een technoloog op die méér invalshoeken tot zijn beschikking heeft.

De kleinschaligheid geeft een betere binding met de leerlingen en voorkomt zo verruwing, omdat er een goede sociale controle is. Dit veiliger zijn van een kleine school, zoals het Gymnasium Camphusianum dat is, heeft een zekere aantrekkingskracht: ‘je weet wie er rondloopt.’ Ook de communicatie tussen de docenten verloopt gemakkelijker en hun betrokkenheid bij het ‘onderwijsbedrijf’ is groot. Op onze school kent iedereen iedereen, waardoor de leerlingen zich veilig kunnen voelen en zich volledig kunnen concentreren op de gymnasiale opleiding. Ze worden niet uitgemaakt voor ‘stuudje’ en ze mogen gewoon hun best doen en goede cijfers halen zonder daarover te worden lastiggevallen. Omdat ze goed kunnen leren, kiezen ze voor het categoraal gymnasium, ook al weten de meeste twaalfjarigen absoluut nog niet ‘wat je ermee kunt doen.’ Kortom: als een kind de aanleg èn de ambitie heeft om gymnasiaal onderwijs te volgen, dan is het bij uitstek op zijn plaats in een klein, categoraal gymnasium als het Camphusianum, omdat het daar mag studeren.

Leerlingen zitten meestal drie jaren bij elkaar in één klas, ze volgen tot en met klas 3 hetzelfde programma en worden op dezelfde wijze beoordeeld. Dit schept een saamhorigheidsgevoel, het ’wij-gevoel’, dat nog eens extra wordt bevorderd door gezamenlijke activiteiten. Daarnaast tracht het Gymnasium Camphusianum recht te doen aan de individuele verschillen in talenten en belangstelling tussen leerlingen. In de onderbouw volgen de leerlingen met hun mentor de lesmethode Studielift123. Daarin wordt aandacht besteed aan zowel studievaardigheden als ook zelfreflectie en groepsprocessen. Discriminerend of ondermijnend gedrag wordt niet getolereerd. Het Gymnasium Camphusianum streeft actief naar het bevorderen van de weerbaarheid van de leerlingen ten opzichte van beïnvloeding op allerlei gebied. Zo wordt, naast de genoemde studielessen, in de mentorlessen ook aandacht besteed aan het individu en de groep. Hierbij worden de leerlingen gestimuleerd de motieven voor hun gedrag kritisch te onderzoeken. Ook in de vaklessen worden een onbevangen houding en een onafhankelijk oordeel gestimuleerd en gewaardeerd. Door middel van keuzemodules burgerschapsvorming en maatschappelijke stage in de eerste twee leerjaren worden het belang van en de zorg voor de ander, als ook de eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid benadrukt.

Op ons gymnasium houdt de eerste fase in dat alle vakken vanaf het begin op VWO-niveau worden gegeven. Met de invoering van de basisvorming is bij alle vakken meer aandacht gekomen voor toepassing, vaardigheid en samenhang. Dit komt o.a. tot uiting in het maken van werkstukken, het doen van onderzoek en een vakoverschrijdend project. Ook worden leerlingen gestimuleerd om samen te werken. In de eerste klas krijgen de leerlingen naast de verplichte vakken ook de vakken Grammatica en Drama; laatstgenoemd vak staat ook op de lessentabel klas 2. In klas 3 wordt het vak Technisch Ontwerpen aangeboden. Voor de gehele onderbouw bestaan er keuzemodules ter verrijking en verbreding, zoals ook individuele trajecten.

De inzet van digitalisering in lesverband wordt schoolbreed gestimuleerd ter ondersteuning en verrijking van het onderwijs, met alle mogelijkheden tot differentiatie en temporisering. Bij een aantal vakken wordt gewerkt met digitale lesmethodes. Alle lokalen zijn voorzien van digiborden of touchscreens, het gehele gebouw is voorzien van een draadloos netwerk. De school beschikt over iPads die door de docent voor een les in een klas kunnen worden ingezet.Daarnaast geldt ook de computerfaciliteit in de Mediatheek ter digitale ondersteuning van het onderwijs.

De Tweede Fase van ons onderwijs kenmerkt zich door een stevige nadruk op het zelfstandiger leren van de leerling. De onderwijstijd is verdeeld in klassikale en niet-klassikale lesvormen; ook bij de niet-klassikale lesvormen is de begeleiding van docenten altijd mogelijk. Op deze wijze wordt een overgang naar het universitair onderwijs goed voorbereid. Een strakke planning van het onderwijs door docent en leerling is een basis voor succes op onze school en in het vervolgonderwijs. Het leren plannen gebeurt via de weg der geleidelijkheid vanaf leerjaar 1 en krijgt in de Tweede Fase aandacht van docent en mentor.

Het onderwijsaanbod in de Tweede Fase bestaat ook uit extra vakken als filosofie en wiskunde D. Vele leerlingen doen examen in een extra vak(ken). Ca. 60% van de bovenbouwleerlingen heeft een bètaprofiel. Ruim 90% van de zesdeklassers kiest voor een studie in het Hoger Onderwijs.

Net zoals in de onderbouw bestaat er ook in de bovenbouw een verrijkings- en verbredingsprogramma, het Honours Programma.

Het Camphusianum is één van de 70 Begaafdheidsprofielscholen (BPS) in Nederland. Wij streven naar onderwijs op maat voor alle leerlingen die dat nodig hebben. Dit betekent naast ondersteuning voor zwakke leerlingen ook aandacht voor leerlingen die meer kunnen en willen dan de stof die in de lessen wordt aangeboden. Die inzet begint al bij de aansluiting en overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Onze bovenbouwleerlingen verzorgen verrijkende lesmodules op maat voor leerlingen uit groepen 5 tot en met 8. Andere basisschoolleerlingen volgen individuele projecten en begeleiding op het gymnasium. In het derde trimester organiseren we de PLUS klassen met een breed aanbod aan verrijking voor leerlingen uit groep 8. Binnen het bestuur Openbaar Verenigd Onderwijs Gorinchem (OVO) bestaat er een nauwe samenwerking met OBS De Tweemaster ter ontwikkeling van PLUS programma’s en begeleiding van begaafde kinderen. OBS De Tweemaster behoort tot de selectie groep van Begaafdheidsprofielscholen in het Primair Onderwijs.

De gemeenschapsvorming is bij alle individualiteit op het Camphusianum van groot belang. Daarom blijft ook de begaafde leerling zijn gymnasiale onderwijs volgen binnen zijn eigen klassengroep en wordt er daarnaast ruimte voor hem vrijgemaakt om aan zijn eigen talenten te werken. Zo kan een bèta leerling taalcertificaten halen en iemand met een cultuurpakket meedoen aan een bèta Olympiade. In leerjaren 1 en 2 maakt iedere leerling gebruik van het Studium Generale (SG). Dit is een keuzeprogramma van telkens twee lesuren in de week gedurende een trimester met o.a. film, robotica, Chinees etc. Daarnaast kan een leerling in overleg met de ouders voor een individueel traject kiezen. Begeleid door BPS docenten werkt hij aan keuzeonderwerpen binnen of buiten de school. Zijn tijd mag hij daartoe zelf indelen middels een strippenkaart. Steeds meer leerlingen, die bijzonder getalenteerd zijn in een specifiek vak, kiezen voor een versneld traject waardoor ze het centraal examen in dat vak al in klas 4 of 5 maken.

Als voortzetting van alle verrijking en maatwerk in de onderbouw biedt het Camphusianum in de bovenbouw het Honours Programma (HPG) aan. Het HPG is ontwikkeld door het landelijke netwerk van zelfstandige Gymnasia (SHZG) en biedt de leerling de ruimte tot verrijking en verbreding binnen en buiten het examenprogramma. Ook hier kiest de leerling zijn eigen domein: b.v. bèta excellent, of verdergaande talencertificaten of een geheel eigen invulling buiten de school. Ook hiervoor geldt dat de leerling door docenten begeleid wordt en zijn eigen weekplanning kan bepalen door middel van de strippenkaart. Voor het HPG geldt een verplicht aantal studiepunten en een externe, gymnasiale beoordeling. Het succesvol afgeronde HPG vergemakkelijkt de instroom en plaatsing in het wetenschappelijk onderwijs.

In 2006 verwierf het Camphusianum op grond van alle aandacht voor en resultaten van de bètavakken het predicaat Universumschool. In 2011 viel ons zelfs het keurmerk Bèta Excellent ten deel als een school waar de sciences hoog in het vaandel staan. De doorlopende leerlijnen van klas 1 tot en met 6 worden doorgevoerd naar universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven, maar ook opgepakt vanuit de basisscholen. Door alle leerjaren heen nemen leerlingen deel aan Olympiades, IJSO, EUSO, Robotica. Klas 3 houdt zich bezig met Technisch Ontwerpen en volgt in oktober een Science Week op locatie (BAGger). In samenwerking met de Universiteit Utrecht volgt jaarlijks een aantal leerlingen in klas 4, 5 en 6 een aantal bètamodules (U-Talent) aan de universiteit als onderdeel van een uitgebreid Bèta programma op school. Dit programma wordt al opgebouwd en voorbereid in de onderbouw. Profielwerkstukken kunnen ontstaan in samenwerking met de universiteit of naar aanleiding van onderzoek binnen het Jet-Net partnerschap met Merford Gorinchem.

20170320 Uitreiking U Talent getuigschrift schoolgids 17 18

Uitreiking U-Talent getuigschrift op 16 maart 2017 in Utrecht  

Taligheid neemt van oudsher een belangrijke plaats in binnen het gymnasiale onderwijs. Dat komt op het Camphusianum zowel binnen als buiten het lesrooster tot uiting. Er is grammatica als standaardvak in klas 1. Rhetorica en debating hebben een vaste plaats zowel binnen als buiten de lessen. Uitwisselingen en contacten met het buitenland leveren voor een steeds groeiend aantal leerlingen een niet weg te denken internationale dimensie.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot het behalen van internationale taalcertificaten: the Cambridge Course English for Speakers of Other Languages (ESOL), das Goethe Zertifikat, le Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF scolaire).

breed taalonderwijs

Iedere Camphusiaan komt tijdens zijn schoolloopbaan in aanraking met internationalisering. Het Camphusianum bouwt daartoe zijn netwerk van scholen in het buitenland (Duitsland, Turkije, de VS, Rusland, Italië en Spanje) verder uit om alle leerlingen in staat te stellen fysiek, middels uitwisselingen (klas 4) en studiereizen (klas 4 Berlijn; klas 5 Rome, klas 6 Griekenland) hun leeftijdsgenoten in het buitenland te ontmoeten, hun taal en cultuur te leren kennen en met hen samen te werken.